Általános szerződési feltételek

Az DEMO KFT. Székhelye:
2363 Felsőpakony, Iparterület Major u. 2.

Általános Szerződési Feltételei

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, alkalmazása:

1)

a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit kell alkalmazni és figyelembe venni minden olyan szerződéses ügyletnél, amely az DEMO KFT. Mint Eladó, Szállító, valamint valamely Vevő, Megrendelő között jön létre.

2)

A jelen ÁSZF minden, az DEMO KFT. Által megkötésre kerülő adásvételi, szállítási szerződésnek részét képezi, a Megrendelő, Vevő a külön szerződésben, vagy egyéb módon írásban nem köteles arról nyilatkozni, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és az abban foglaltakat magára nézve kötelező erejűnek elismerte.

Az DEMO KFT. És a Vevő, Megrendelő közötti szerződés létrejötte:

1)

a Vevő, Megrendelő az DEMO KFT. Felé írásban juttatja el a vásárlási igényét tartalmazó megrendelést. A megrendelésnek mindenkor tartalmaznia kell az igényelt áru szakszerű megnevezését, valamint az igényelt mennyiséget, az esetleges speciális elvárásokat, valamint azt, hogy a Vevő mikor és hol kívánja átvenni az árut. A megrendelést mindenkor cégszerű aláírással kell ellátni, illetve azon fel kell tüntetni azt is, hogy ki a kapcsolattartó a Megrendelő részéről.
Amennyiben a Vevő, Megrendelő szállítja el az árut az UNIO TELECOM KF T-től úgy a megrendelésben azt is meg kell jelölni, hogy az áru átvétele során a Vevő, Megrendelő képviseletében ki jár el.

2)

Az DEMO KFT. Részére mindennemű írásbeli dokumentumot az alábbi módon, az alábbi címekre kell eljuttatni:

Postai úton: 2360 Gyál, Pf.: 145
Faxon: +36 29/ 317 317
E-mailen: info@uniotelecom.hu

Teljesítés, az áru átadása és átvétele:

1)

Az DEMO KFT.a szerződés létrejötte esetén minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a szerződésben meghatározott feltételek szerint a szabványoknak megfelelő, jó minőségű áruval szolgálja ki a Vevőt, Megrendelőt.

2)

A Vevő, Megrendelő részéről az áru mennyiségi és minőségi átvétele a teljesítés helyén történik.

3)

Amennyiben a Vevő, Megrendelő mennyiségi hiányosságot, vagy minőségi hibát észlel, úgy azt az átvétel során haladéktalanul jeleznie kell az DEMO KFT. Részére.
Amennyiben az DEMO KFT. Által eladott áru vonatkozásában az Későbbiekben észlel a Vevő, Megrendelő minőségi hibát, úgy azt a minőségi hibát a felfedezését követően haladéktalanul írásban kell közölnie az UNIO
TELECOM KFT. -vel. Lehetővé kell tennie az DEMO KFT. Képviselője részére, hogy a hivatkozott minőségi hibát a helyszínen ellenőrizze, ennek érdekében a minőségi hiba jelzésekor azt is közölnie kell a Vevőnek, Megrendelőnek, hogy a termék az DEMO KFT. Által hol és mikor tekinthető meg. A Vevő, Megrendelő minőségi kifogás előterjesztésére legkésőbb az áru átvételétől számított 3 munkanapon belül jogosult. Az
DEMO KFT. Az általa szállított áruk vonatkozásában a jogszabályi előírásoknak megfelelően vállal szavatosságot, jótállást.

4)

Az áru Vevő, Megrendelő részére történő átadásával egyidejűleg a termék vonatkozásában az őrzési, állagmegóvási felelősség átszáll a Megrendelőre, Vevőre. Ugyancsak a Vevőre, Megrendelőre száll át a megrendelt áru
vonatkozásában a kárveszély viselési kötelezettség minden olyan esetben, amikor a megrendelt árut az Vevő, Megrendelő a megrendelésén előre jelzett időpontban nem veszi át az DEMO KFT. -től. Amennyiben a Vevő, Megrendelő az általa a korábbiakban megrendelt árut, az eredeti időponthoz viszonyítottan 3 naptári nap késedelemmel sem veszi át, úgy az DEMO KFT. Jogosult az árut más részére értékesíteni és jogosult a Vevővel, Megrendelővel szemben a megrendelt áru rendelés visszaigazolásban szereplő értékének 60%-át, rendhagyó termék esetén 100%- át kiszámlázni a Vevő, Megrendelő felé.
Amennyiben a Vevő, Megrendelő felhasználási vagy tárolási lehetőség hiányában az árut átvenni nem tudja, úgy az DEMO KFT. Tárolási díj ellenében elszállításig raktározza, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával jogosult az áru leszámlázására. Az DEMO KFT. a tárolási díjat havonta jogosult leszámlázni, melynek a mértéke a megrendelt, de el nem szállított áru ellenértékének 0,5%-a. Vevő, Megrendelő a tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni. A tárolt áru lehívása az általános megrendelésekre érvényes határidő alapján történhet. Tárolási nyilatkozattal nyilvántartott tételek kiszerelési egységei, illetve hosszai utólagosan nem módosíthatóak. Az DEMO KFT. 3 hónapon túl nem köteles vállalni az áru őrzését és tárolását.

A Vevő, Megrendelő részére átadott termékek vonatkozásában az DEMO KFT. Mindenkor fenntartja tulajdonjogát a vételár részére történő hiánytalan kiegyenlítésének időpontjáig. Ennek megfelelően a Megrendelő, Vevő a vételárat az DEMO KFT. Részére történő hiánytalan kiegyenlítésének időpontjáig, a leszállított áru vonatkozásában csak korlátozott rendelkezési joggal bír. Amennyiben a vételár hiánytalan kiegyenlítése nem történne meg, vagy a kifizetés 30 napot meghaladó késedelmet szenved, úgy az UNIO TELECOM a tulajdonjog fenntartással érintett termék fedezetként nem használható. Az DEMO KFT. Jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére fizetési késedelem esetén.

Vevő, Megrendelő megrendelésével egyidejűleg beleegyezését adja ahhoz, hogy az DEMO KFT. a Vevő, Megrendelő telephelyére, székhelyére a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson.

Fizetési feltételek, biztosítékok, az DEMO KFT. Publikálási jogosultsága:

1)

a Vevő, Megrendelő a leszállított áru ellenértékét az DEMO KFT. Által kiállított számlán meghatározott határidőn belül, a számlán feltüntetett módon tartozik kiegyenlíteni.

2)

A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a vevő a számlán szereplő bruttó vételár után számított késedelmi kötbért és évi 20 %-os mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kötbér összege a késedelembe esés időpontjában (számla lejáratát követő nap) egy összegben esedékessé válik. A késedelmi kötbér összege a számla kiegyenlítésére biztosított fizetési határidő függvényében az alábbi mértékű:

- 30 napos fizetési határidő esetén 5 %

- 60 napos fizetési határidő esetén 10 %

- 90 napos fizetési határidő esetén 15 %

- 120 napos fizetési határidő esetén 20 %

- 150 napos fizetési határidő esetén 25 %

- 180 napos fizetési határidő esetén 30 %

Fizetési késedelem esetén az UNIO TELEKOM KFT. A késedelmi kamat és a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítésére jogosult.

3)

A Vevő, Megrendelő az DEMO KFT. Felé fennálló tartozását más részére nem jogosult átadni, kizárólagosan az DEMO KFT. Előzetes írásbeli jóváhagyása alapján.
Az DEMO KFT. Jogosult arra, hogy a Vevővel, Megrendelővel szemben fennálló követelését 3. személyre engedményezze. Az ilyen engedményezésről az DEMO KFT. Írásban értesíti a Vevőt, Megrendelőt.

4)

A Vevő, Megrendelő nem jogosult az DEMO KFT. Által felé áruvásárlással kapcsolatosan kiállított számlakövetelésbe semmilyen összeget beszámítani, az DEMO KFT.-vel történő előzetes írásbeli megállapodás nélkül.

5)

Egyedi megrendelés esetén az DEMO KFT. Jogosult a vételár 100%-nak előleg címen való bekérésére. Az DEMO KFT. Jogosult a szerződéskötést követően igazolható költségnövekedést Vevőre, Megrendelőre áthárítani.

6)

Amennyiben a Vevőnek, Megrendelőnek az DEMO KFT. Felé 15 napot meghaladó lejárt számlatartozása és/vagy hitelkeret túllépése áll fenn, úgy az DEMO KFT. Kizárólagosan készpénzes fizetés mellett fogad el tőle rendelést, illetve további kiszállítást is kizárólagosan készpénzes fizetés mellett teljesít.

7)

Az DEMO KFT. Belső kredit rendszerének megfelelve jogosult Vevőt, Megrendelőt minősíteni a Megrendelő fizetési szokásait és pénzügyi helyzetét illetően. Amennyiben a kapott információ alapján a Vevő, Megrendelő által kért hitellimit nem adható meg
biztonsággal, úgy az DEMO KFT. Jogosult a hitelkeret mellé biztosítékot kérni a Vevőtől, Megrendelőtől, vagy annak vezető tisztségviselőjétől. A biztosíték megválasztásának joga az DEMO KFT. -t illeti.

8)

Amennyiben a Vevő, Megrendelő fizetési késedelme meghaladja a 15 napot és az DEMO KFT. Írásbeli felszólítására további 5 napon belül nem nyújt a késedelmes összegre vonatkozóan megfelelő biztosítékot és közjegyzőnél nem ír alá tartozáselismerő dokumentumot, úgy abban az esetben az DEMO KFT. Jogosulttá válik arra, hogy a Vevő, Megrendelő tartozását bármilyen formában, akár sajtó útján nyilvánosságra hozza. Ebben az esetben, az DEMO KFT. Kinyilvánítja, hogy a Vevő, Megrendelő a tartozást 15 napos késedelmet meghaladóan nem egyenlítette ki és a fizetésre vonatkozóan megfelelő biztosítékot nyújtani nem tudott.
Megfelelő biztosítékként az DEMO KFT. Elsősorban a tartozás összegét elérő bankgaranciát, illetve a tartozás összegének legalább másfélszeres forgalmi értékkel bíró vagyontárgy zálogjogát minősíti.

9)

A Vevő, Megrendelő nem jogosult az DEMO KFT. -től áru átvételére azon időponttól kezdődően, amikor tényleges fizetésképtelensége bekövetkezik, illetve amikor tudomására jut, hogy vele szemben csődeljárás, vagy felszámolási eljárás, illetve
végrehajtási eljárás lefolytatását kezdeményezték. Amennyiben a Vevő, Megrendelő az áru leszállítását követően kerül tényleges fizetésképtelenség állapotába, vagy vele szemben ekkor kerül sor csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végrehajtási eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtására, úgy erről haladéktalanul értesítetni köteles az UNIO TELECOM KF T.-t. Amennyiben az DEMO KFT. Tudomására jut, hogy a Vevővel, Megrendelővel szemben csőd-, vagy felszámolási, illetve végrehajtási eljárást kezdeményeztek, úgy ezen időponttól kezdődően mentesül a Vevő, Megrendelő felé minden nemű kiszolgálási kötelezettsége alól. Ilyen esetben Megrendelő, Vevő kiszolgálása kizárólagosan készpénzes fizetés ellenében történik.

Egyéb rendelkezések:

1)

Az DEMO KFT. És a Vevő, Megrendelő közötti kérdéseket a felek elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg feloldani. Ennek keretében a felek egyezségi tárgyalást kell, tartsanak, az ott elhangzottakról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely jegyzőkönyvet mindkét fél képviselője aláír.

2)

Amennyiben az egyeztető tárgyalás során a felek vitás kérdése nem kerülne feloldásra, úgy az esetleges bírósági eljárásra vonatkozóan a felek ezennel hatásköri előírásoktól függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

3)

Az Általános Szerződési Feltételekben és a felek között írásban létrejött egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

4)

Az DEMO KFT. Jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítás nem érinti a már megkötött vevői szerződéseket, az kizárólag a módosítás utáni szerződésekre irányadó.

Gyál, 2016.02.01.